Annuleren

Artikel 9 – ANNULERING OF VERVANGENDE OPDRACHTGEVER
1. Indien één of een deel van de aangemelde opdrachtgever(s) verhinderd is of zijn aan de reis deel te nemen, heeft (hebben) deze opdrachtgever(s) de keuze: – Ofwel Sparenti te verzoeken zich te laten vervangen door een ander persoon (andere personen aangedragen door de opdrachtgever), die zelf nog geen opdrachtgever(s) in de zin van deze voorwaarden is (zijn) en die in de plaats van de opdrachtgever(s) aan de reis kan (kunnen) deelnemen. – Ofwel de reisovereenkomst(en) te annuleren. Deze vervangende persoon of personen dienen door de reeds bekende opdrachtgever te worden aangemeld.

2. De in het vorige artikellid bedoelde vervanging van de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk op de navolgende voorwaarden:
a. De vervangende opdrachtgever voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden.
b. De opdrachtgever dient het verzoek tot vervanging uiterlijk 7 kalenderdagen voor de dag van vertrek in bij Sparenti dan wel in ieder geval zo tijdig dat Sparenti nog de nodige handelingen en formaliteiten kan verrichten om de vervanging doorgang te laten vinden.
c. Een deugdelijke uitvoering van de reis zich niet tegen een dergelijke vervanging verzet.

3. De opdrachtgever en de vervangende opdrachtgever zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk tegenover Sparenti voor de betaling van de volledige reissom, inclusief de bedoelde wijziging- en (eventuele) andere kosten, zoals die worden vermeld in art. 8 van deze voorwaarden.

4. Indien een reisovereenkomst en/of de levering van toegangsbewijzen en/of andere onderdelen van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever verplicht naast de eventueel reeds verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen terzake annuleringskosten aan Sparenti te voldoen:
a. Bij annulering tot 120 dagen voor het evenement: 25% van de reissom, althans van dat gedeelte van de reissom waarop de annulering betrekking heeft, echter met een minimum van EURO 70,–.
b. Bij annulering tot 90 dagen voor het evenement: 50% van de reissom, althans van dat gedeelte van de reissom waarop de annulering betrekking heeft, echter met een minimum van EURO  115,–.
c. Bij annulering tot 75 dagen voor het evenement: 75% van de reissom, althans van dat gedeelte van de reissom waarop de annulering betrekking heeft, echter met een minimum van  EURO  160,–.
d. Bij annulering tot 60 dagen voor het evenement: 100% van de reissom, althans van dat gedeelte van de reissom waarop de annulering betrekking heeft.
e. Bij annulering, anders dan de gevallen, genoemd onder sub a, sub b, sub c en sub d: 10% van de reissom, althans van dat gedeelte van de reissom waarop de annulering betrekking heeft, echter met een minimum van  EURO  70,00.
f. De door de opdrachtgever verschuldigde annuleringskosten zullen de hoogte van de reissom niet overschrijden.
g. Is sprake van annulering van een gedeelte van de reisovereenkomst dan zullen de annuleringskosten het bedrag van dat geannuleerde gedeelte niet overschrijden.

5. De datum van ontvangst door Sparenti van de schriftelijke annulering wordt beschouwd als annuleringsdatum 6. De werkdagen en kantooruren van Sparenti zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Fax- of andere berichten, die worden ontvangen bij Sparenti gedurende de tijd dat het kantoor van Sparenti is gesloten worden beschouwd te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag daarop volgende. 7. Het annuleren van een overeenkomst door een of meer opdrachtgevers, die gezamenlijk voor een verblijf in een accommodatie hebben geboekt, geldt een opzegging van de gehele overeenkomst.