Algemene Voorwaarden

Waarin geregeld de rechtsverhouding tussen Sparenti, en haar cliënt(e)(n), hierna te noemen opdrachtgever met betrekking tot reisovereenkomsten en/of gedeelte van reizen en/of de verkoop van toegangsbewijzen en/of reisbiljetten en/of accommodaties en alles dat direct of indirect verband houdt of zal houden met hetgeen de reis, althans een gedeelte daarvan, kan of zal (kunnen) completeren.

Artikel 1 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van reisovereenkomsten welke Sparenti doet en op alle tussen Sparenti en de opdrachtgever gesloten en te sluiten reisovereenkomsten.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien Sparenti zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden uitsluitend voor de reisovereenkomsten waarop zij betrekking hebben.
3. Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Sparenti niet geaccepteerd, tenzij Sparenti uitdrukkelijk schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 2 – AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen en offertes van Sparenti, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend.

Artikel 3 – DEFINITIES
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisovereenkomst: De overeenkomst waarbij Sparenti zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde complete reis of onderdeel daarvan. Reissom: Het (totaal-)bedrag dat in rekening is of zal worden gebracht aan opdrachtgever. Opdrachtgever: De opdrachtgever of indien zich een geval voordoet zoals omschreven in art. 9 van deze voorwaarden, de vervangende opdrachtgever. Boekingskantoor: Het bedrijf dat tussen de opdrachtgever en Sparenti bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst. Gewichtige omstandigheden: Omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Sparenti aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Vertegenwoordiger (van Sparenti): Chauffeur, medewerk(st)er, host(ess), agent, hotelier, enz.. Toegangsbewijs: Een bewijs dat toegang geeft tot het bijwonen van een geheel evenement of een gedeelte daarvan. Evenement: Een gebeurtenis of festiviteit zoals omschreven en/of bedoeld op de orderbevestiging of factuur.

Artikel 4 – TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST
1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van Sparenti. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.
2. Indien de overeenkomst direct tussen de opdrachtgever en Sparenti tot stand is gekomen, zal de schriftelijke bevestiging van Sparenti aan de opdrachtgever als de schriftelijke weergave van de overeenkomst gelden. Mocht deze schriftelijke weergave niet overeenkomen met hetgeen door de opdrachtgever is opgegeven, dan heeft de opdrachtgever gedurende 5 kalenderdagen na de verzenddatum van de schriftelijke weergave het recht de overeenkomst kosteloos doch schriftelijk te wijzigen of te annuleren.
3. De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die namens of ten behoeve van een derde een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze reisovereenkomst voortvloeien.
4. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in een publicatie van Sparenti binden Sparenti niet.
5. Indien in een publicatie van Sparenti een reis wordt aangeboden waarin tevens vervoer is begrepen en de duur van de reis in dagen is vermeld, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht eventuele tijdstippen van vertrek en aankomst, bij voornoemde duur van de reis inbegrepen. De tijdstippen van vertrek zullen worden vermeld in de reisbescheiden van Sparenti.
6. Sparenti draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, die of dat door derden zijn uitgegeven.

Artikel 5 – UITVOERING VAN DE REIS
1. Sparenti is gerechtigd voor de uitvoering van de reisovereenkomsten derden in te schakelen.
2. De opdrachtgever(s) is (zijn) verplicht alle aanwijzingen van Sparenti en/of diens vertegenwoordiger na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte opdrachtgever. Iedere opdrachtgever dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleider van Sparenti of diens vertegenwoordiger ter plekke te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. 3. De opdrachtgever, die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor (in sterke mate) wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Sparenti van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Sparenti in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de reisovereenkomst wordt nagekomen. Alle uit de hinder en de uitsluiting van de opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
4. De opdrachtgever is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan Sparenti of diens vertegenwoordiger ter plekke.
5. Indien de opdrachtgever aan een of meer van de hiervoor genoemde verplichtingen zich niet, niet tijdig of niet volledig heeft gehouden, is Sparenti gerechtigd de eventuele meerkosten die de uitvoering van de reis tengevolge van het niet voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen met zich heeft meegebracht, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6 – INFORMATIE
1. Op tijdig verzoek van de opdrachtgever zal Sparenti ervoor zorg dragen dat de opdrachtgever bij of na de totstandkoming van de reisovereenkomst naar de juiste instantie wordt verwezen voor informatie over onder meer paspoorten, toeristenkaarten, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en mogelijke andere vereisten c.q. formaliteiten van het land van bestemming op het gebied van de gezondheidszorg. Sparenti zal dan deze informatie verstrekken op het aan haar door de opdrachtgever opgegeven woon- of verblijfadres.
2. Sparenti verstrekt de opdrachtgever tevens bij of kort na de totstandkoming van de reisovereenkomst informatie over de mogelijkheden tot het afsluiten van een annulerings- en/of reisverzekering.
3. Onverminderd het voorgaande heeft de opdrachtgever zelf de zorgplicht bij de betrokken instanties de nodige (aanvullende) informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of eerder verkregen informatie niet is gewijzigd.

Artikel 7 – REISBESCHEIDEN
1. De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk vijf kalenderdagen voor de dag van vertrek de opdrachtgever ter hand worden gesteld, althans worden toegezonden.
2. De opdrachtgever dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde geldige documenten, zoals een paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en, indien sprake is van het huren van een auto of ander voertuig, rijbewijs.
3. Indien de opdrachtgever de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij Sparenti heeft toegezegd voor dat document te zullen zorg dragen en het ontbreken daarvan ook aan haar, Sparenti, kan worden toegerekend.

Artikel 8 – WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER
1. Tot 14 kalenderdagen voor de dag van vertrek kan de opdrachtgever schriftelijk wijziging van de reisovereenkomst verzoeken.
2. Sparenti deelt de opdrachtgever binnen 3 werkdagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek van de opdrachtgever, mede of Sparenti met de verzochte wijziging akkoord gaat. Wanneer niet binnen de gestelde termijn van 3 werkdagen schriftelijk wordt gereageerd door Sparenti, wordt verondersteld dat Sparenti niet akkoord gaat met de gevraagde wijziging(en). De eventueel verbonden kosten aan de toegestane wijzigingen worden opdrachtgever dan (alsnog) berekend, met welke kosten opdrachtgever onvoorwaardelijk akkoord gaat.
3. Indien de opdrachtgever het verzoek tot wijziging, ondanks afwijzing van dat verzoek door Sparenti handhaaft, dan geldt deze handhaving als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de daartoe bestemde bepalingen van deze voorwaarden, in het bijzonder art. 9, van toepassing zijn.

Artikel 9 – ANNULERING OF VERVANGENDE OPDRACHTGEVER
1. Indien één of een deel van de aangemelde opdrachtgever(s) verhinderd is of zijn aan de reis deel te nemen, heeft (hebben) deze opdrachtgever(s) de keuze: – Ofwel Sparenti te verzoeken zich te laten vervangen door een ander persoon (andere personen aangedragen door de opdrachtgever), die zelf nog geen opdrachtgever(s) in de zin van deze voorwaarden is (zijn) en die in de plaats van de opdrachtgever(s) aan de reis kan (kunnen) deelnemen. – Ofwel de reisovereenkomst(en) te annuleren. Deze vervangende persoon of personen dienen door de reeds bekende opdrachtgever te worden aangemeld.

2. De in het vorige artikellid bedoelde vervanging van de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk op de navolgende voorwaarden: a. De vervangende opdrachtgever voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden. b. De opdrachtgever dient het verzoek tot vervanging uiterlijk 7 kalenderdagen voor de dag van vertrek in bij Sparenti dan wel in ieder geval zo tijdig dat Sparenti nog de nodige handelingen en formaliteiten kan verrichten om de vervanging doorgang te laten vinden. c. Een deugdelijke uitvoering van de reis zich niet tegen een dergelijke vervanging verzet.

3. De opdrachtgever en de vervangende opdrachtgever zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk tegenover Sparenti voor de betaling van de volledige reissom, inclusief de bedoelde wijziging- en (eventuele) andere kosten, zoals die worden vermeld in art. 8 van deze voorwaarden.

4. Indien een reisovereenkomst en/of de levering van toegangsbewijzen en/of andere onderdelen van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever verplicht naast de eventueel reeds verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen terzake annuleringskosten aan Sparenti te voldoen:
a. Bij annulering tot 120 dagen voor het evenement: 25% van de reissom, althans van dat gedeelte van de reissom waarop de annulering betrekking heeft, echter met een minimum van EURO 70,–.
b. Bij annulering tot 90 dagen voor het evenement: 50% van de reissom, althans van dat gedeelte van de reissom waarop de annulering betrekking heeft, echter met een minimum van EURO  115,–.
c. Bij annulering tot 75 dagen voor het evenement: 75% van de reissom, althans van dat gedeelte van de reissom waarop de annulering betrekking heeft, echter met een minimum van  EURO  160,–.
d. Bij annulering tot 60 dagen voor het evenement: 100% van de reissom, althans van dat gedeelte van de reissom waarop de annulering betrekking heeft.
e. Bij annulering, anders dan de gevallen, genoemd onder sub a, sub b, sub c en sub d: 10% van de reissom, althans van dat gedeelte van de reissom waarop de annulering betrekking heeft, echter met een minimum van  EURO  70,00.
f. De door de opdrachtgever verschuldigde annuleringskosten zullen de hoogte van de reissom niet overschrijden.
g. Is sprake van annulering van een gedeelte van de reisovereenkomst dan zullen de annuleringskosten het bedrag van dat geannuleerde gedeelte niet overschrijden.

5. De datum van ontvangst door Sparenti van de schriftelijke annulering wordt beschouwd als annuleringsdatum 6. De werkdagen en kantooruren van Sparenti zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Fax- of andere berichten, die worden ontvangen bij Sparenti gedurende de tijd dat het kantoor van Sparenti is gesloten worden beschouwd te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag daarop volgende. 7. Het annuleren van een overeenkomst door een of meer opdrachtgevers, die gezamenlijk voor een verblijf in een accommodatie hebben geboekt, geldt een opzegging van de gehele overeenkomst.

Artikel 10 – ANNULERING DOOR SPARENTI
1. Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de datum van het vertrek tot stand is gekomen en de opdrachtgever de volledige reissom op de dag van vertrek nog niet heeft voldaan, heeft Sparenti het recht de reis met onmiddellijke ingang te annuleren. Een en ander onverminderd het recht van Sparenti op de volledige betaling van de reissom door de opdrachtgever.
2. Sparenti kan de reisovereenkomst voorts annuleren wegens gewichtige redenen of omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. 3. Sparenti heeft in het bijzonder het recht de overeenkomst tot 5 werkdagen voor de dag van vertrek met onmiddellijke ingang te annuleren, indien het aantal deelnemers dat zich voor een bepaalde reis heeft aangemeld kleiner is dan het vereiste minimum aantal deelnemers voor bedoelde reis. Sparenti zal dan aan opdrachtgever het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk restitueren. Op enige (schade-)vergoeding zal opdrachtgever geen recht kunnen laten gelden.

Artikel 11 – ANNULERINGSVERZEKERING DOOR KLANT AFGESLOTEN
1. Bij annulering door de klant tot 40 dagen voor het evenement, ontvangt deze 80% van de reissom terug.
2. Bij annulering door de klant tot 30 dagen voor het evenement, ontvangt deze 60% van de reissom terug.
3. Bij annulering door de klant tot 20 dagen voor het evenement, ontvangt deze 50% van de reissom terug.
4. Bij annulering door de klant tot 10 dagen voor het evenement, ontvangt deze 40% van de reissom terug.
5. Bij annulering door de klant tot 5 dagen voor het evenement, ontvangt deze 30% van de reissom terug.
6. Bij annulering door de klant tot 1 dag voor het evenement, ontvangt deze 20% van de reissom terug.

In alle overige gevallen beslist Sparenti.

Artikel 12 – OVERMACHT
1. Sparenti schiet niet toerekenbaar tekort in haar verplichtingen uit hoofde van de reisovereenkomst, indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht. Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om een passende oplossing voor u te vinden.
2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte van personeel, werkstaking, defecte machines, epidemieën, computervirussen, bedrijfsstoringen, storm, brand, waterschade, oorlog(gevaar), rellen, in- en uitvoerbelemmeringen, wegblokkades, verhoging van tolgelden evenals alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege en alle belemmeringen of nalatigheden, (mede) veroorzaakt door onvolledige, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van de verplichtingen jegens Sparenti door de door deze ingeschakelde derden, van wie Sparenti in haar bedrijfsuitoefening afhankelijk is, waaronder het bezorgen en/of afleveren van toegangsbewijzen, reisdocumenten en dergelijke, ongeacht de reden of de oorzaak daarvan.

Artikel 13 – HULPVERLENING
1. Sparenti heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende opdrachtgever naar haar beste kunnen te helpen.
2. Eventueel in verband met lid 1 te maken kosten zullen door opdrachtgever aanstonds worden vergoed aan Sparenti.

Artikel 14 – REISSOM
1. De gepubliceerde reissom geldt per opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de betreffende publicatie.
2. Prijsopgaven van de reissom worden steeds gedaan op basis van de op datum van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen. Prijsopgaven van de reissom zijn er tevens op gebaseerd dat Sparenti de reisovereenkomst kan uitvoeren zonder enige stagnatie.
3. Indien één of meerdere kostprijsfactoren, zoals onder meer de lonen, sociale- en overheidslasten, tolgelden, wisselkoersen, brandstoftoeslagen, assurantiepremies en in- en uitvoerrechten, na de totstandkoming van de overeenkomst verhoging ondergaat, ook al was deze verhoging voorzienbaar, is Sparenti gerechtigd deze verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.
4. Prijsopgaven van de reissom worden voortdurend inclusief de eventueel verschuldigde B(elasting) T(oegevoegde) W(aarde), doch exclusief elke overige heffing vermeld.

Artikel 15 – BETALING
1. Na de totstandkoming van de reisovereenkomst dient de opdrachtgever het door of namens Sparenti in rekening gebrachte binnen de op de factuur/bevestiging vermelde betalingstermijn aan Sparenti te voldoen, waarbij de valutadatum van de bijschrijving bij Sparenti een doorslaggevende factor is of zal zijn.
2. De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Sparenti heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van zowel de gerechtelijke als van buitengerechtelijke (incasso)kosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van 125 EURO.
3. Niet tijdige betaling door opdrachtgever kan tot gevolg hebben dat een overeenkomst met onmiddellijke ingang door Sparenti niet kan worden gegarandeerd.
4. Bij niet tijdige betaling kan Sparenti de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen zonder dat Sparenti daarbij verplicht kan worden tot betaling van een financiële vergoeding.
5. Door betaling van (een gedeelte van) het verschuldigde, zoals op de factuur/bevestiging vermeldt, gaat opdrachtgever – nog afgezien van andere bepalingen – zonder enige uitzondering akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden vermeld.

Artikel 16 – AANSPRAKELIJKHEID
1. Sparenti is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk ingeval van overmacht.
2. Sparenti is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven is aan een of meer opdrachtgever(s) of een of meer medeopdrachtgevers(s).
3. Sparenti is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit het ontbreken van volledige dekking op de reis- en/of annuleringsverzekering van de opdrachtgever.
4. Iedere aansprakelijkheid van Sparenti, uit welke hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot maximaal  EURO  450,00 per gebeurtenis of (een reeks van) gebeurtenissen die kennelijk of blijkbaar dusdanig verband met elkaar hebben dat zulks dient te worden beschouwd als een gebeurtenis.
5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Sparenti gelden ook ten behoeve van werknemers van Sparenti, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
6. Wanneer opdrachtgever bij schade anderszins recht heeft op een schadeloosstelling, dient de opdrachtgever de geleden schade in dat geval op die verzekeringsmaatschappij, instelling of anderszins te verhalen en is Sparenti gevrijwaard van claims in dezen.
7. Wanneer de opdrachtgever de berekende reissom of onderdeel hiervan niet volledig en/of niet tijdig heeft voldaan aan Sparenti, kan de opdrachtgever – ingeval van schade of verwijtbaar ongerief – geen enkel recht op een (schade-)vergoeding laten gelden.
8. Het uitvallen of verminderen van voorzieningen, welke Sparenti niet kan beïnvloeden, mag en kan Sparenti niet worden verweten en van enige schadeloosstelling kan dan ook geen sprake zijn.
9. Wanneer opdrachtgever om welke reden en op welke wijze risico veroorzaakt of neemt, althans situaties veroorzaakt, althans hieraan meewerkt, althans niet verhindert, welke schade veroorzaken, althans (zullen) kunnen veroorzaken, kunnen door Sparenti met onmiddellijke ingang worden uitgesloten verder aan de reis of het evenement deel te nemen. Van enige aansprakelijkheid jegens Sparenti kan in casu geen sprake zijn.

Artikel 17 – ONVOLKOMENHEDEN OF KLACHTEN
1. Een door de opdrachtgever geconstateerde onvolkomenheid in of klacht over de uitvoering van de reisovereenkomst, als bedoeld in artikel 5, lid 4, dient zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming aan de vertegenwoordiger van Sparenti kenbaar te worden gemaakt. Deze vertegenwoordiger zal – indien opdrachtgever inderdaad heeft geconstateerd dat sprake is van een onvolkomenheid of klacht – ervoor zorg dragen, dat de onvolkomenheid of klacht – voor zover mogelijk – naar tevredenheid van de opdrachtgever wordt verholpen. Mocht de geconstateerde onvolkomenheid volgens de opdrachtgever niet naar tevredenheid – alle redelijkheid daarbij in acht nemende – zijn opgelost, kan de opdrachtgever – wanneer een en ander schade heeft veroorzaakt bij opdrachtgever – een schriftelijke klacht indienen en wel uitsluitend binnen 1 (één) maand nadat het evenement, waarop zulks betrekking heeft, heeft plaatsgevonden. De uitsluitend schriftelijke klacht dient opdrachtgever te zenden aan: Sparenti klachten, Wolzakstraat 14, 4611 RN, Bergen op Zoom
2. Aangezien Sparenti dikwijls van derden afhankelijk is of zal zijn, zal de opdrachtgever zich in bepaalde situaties moeten schikken en aanpassen.
3. Opdrachtgever zal er terdege rekening mee moeten houden dat in andere landen normen en gewoonten worden gehanteerd, die Nederlanders vreemd of (minder) bekend zijn.

Artikel 18 – CLUBCARDS
1. Indien tickets bestaan uit elektronisch opgewaardeerde clubcards, dienen deze na terugkomst per omgaande worden geretourneerd. Bij verlies of niet retourneren van clubcards zullen de kosten, eventueel aangevuld met geleden schade en rente, worden doorberekend aan de contractsluitende partij.
2. Clubcards dienen te alle tijde aangetekend per post te worden geretourneerd door de contractsluitende partij aan Sparenti.

Artikel 19 – SPEELDATA & TIJDEN
1. U dient zelf na te kijken of de wedstrijd inderdaad op de datum en het tijdstip begint zoals aangegeven door Sparenti. Bij verkoop van pakketreizen houden wij rekening met verplaatsing van de wedstrijd naar een andere datum. Indien u alleen tickets boekt, bent u zelf verantwoordelijk voor het boeken van uw reis dat valt binnen de wedstrijddatum. Houdt er rekening mee dat alle boekingen onderhevig zijn aan verandering van wedstrijddatum.
2. Het wijzigen van speeldata en/of aanvangstijdstip is geen geldige reden van annulering

Reviews:
Super geregeld super plaatsen leuke wedstrijd volgende keer weer sparenti toppie 👍
Radboud Vertriest
Radboud Vertriest
2019-01-16T11:07:58+0000
2 weken geleden met mijn zoon naar Manchester United - Juventus geweest en een dag later naar Liverpool - Rode Ster Belgrado. Tickets en hotel helemaal naar onze wensen geregeld door Sparenti. Een reis om nooit te vergeten! Dit is al de 3e keer dat we onze Champions League kaarten via Sparenti regelen en altijd perfect, dus volgende keer zeker weer!
Wim van Beek
Wim van Beek
2018-11-08T20:11:13+0000
Al heel wat tickets via Sparenti geboekt. Alleen maar goede ervaringen. Aanrader!
Friso Aa
Friso Aa
2018-10-25T15:50:35+0000
Op woensdag 3 oktober 2018 samen met mijn vader de wedstrijd Tottenham Hotspur - Fc Barcelona bezocht. Sparenti heeft de vliegtickets, het vliegtuig en de wedstrijdtickets perfect geregeld. Het hotel lag midden in het centrum en dichtbij de metro. We hadden erg goede kaarten in het stadion. Geweldige belevenis en ik ga zeker nog een keer met Sparenti een wedstrijd bezoeken!
Freek van Loon
Freek van Loon
2018-10-05T11:22:01+0000
Heel mooie wedstrijd gezien van Liverpool hadden echt mooie plaatsen alles was netjes en tot in de puntjes geregeld ik ga zeker vaker via hun
Dave Sluyter
Dave Sluyter
2018-09-28T19:14:46+0000
Super service! Alles netjes geregeld en alle tickets/hotelvouchers/boardingpassen optijd in je mail, geen gedoe! Wij hebben een top wedstrijd op anfield gezien, dankjewel!
Dani Gladdines
Dani Gladdines
2018-09-27T22:02:04+0000
Super bedrijf. Snel contact en antwoord. Kaarten lage keurig klaar bij het stadion van Fulham. Prima plekken voor een mooie prijs. Wij gaan vaker via Sparenti.
Nick Pikkemaat
Nick Pikkemaat
2018-09-23T07:57:08+0000
Ons debuut in de Premier League was goed geregeld door Sparenti. De wedstrijdkaarten lagen klaar bij de afgesproken ticket box en waren in een mum van tijd opgehaald. De sfeer op Goodison Park voelde, grotendeels door het massaal aanwezige publiek uit Huddersfield, Engels aan. Sparenti heeft voor uitstekende plekken zonder 'restricted view' gezorgd, waarvoor complimenten. We raden het zeker aan om voor Premier League-wedstrijden een kijkje op de site bij Sparenti te nemen.
Maarten Elst
Maarten Elst
2018-09-06T17:31:33+0000
Vandaag last minute door de fantastische service van Sparenti nog kaarten kunnen bemachtigen voor Manchester United - Leicester (ondanks dat we al in Engeland waren). Wij raden deze organisatie zeker aan!
Lianne van Eijk
Lianne van Eijk
2018-08-10T14:19:52+0000
Afgelopen weekend naar west ham-southampton en arsenal-stoke city geweest. Hele mooie plekken geregeld door nicky. Volgende keer zeker weer via sparenti�
Mitchell van Spijkeren
Mitchell van Spijkeren
2018-04-03T19:30:00+0000
afgelopen weekend naar west ham united - southampton & Arsenal - Stoke city geweest alles was op & top geregeld! Mooi plekken in het stadion!�
Benno Van de Brake
Benno Van de Brake
2018-04-03T15:15:31+0000
Samen met mijn vader naar de CL wedstrijden geweest van Liverpool en Man City. Alles perfect geregeld volgens afspraak en mede daardoor een onvergetelijke trip. Prima vluchten, hotels waren netjes en op goede locatie, wedstrijdtickets lagen klaar volgens afspraak. Zeker een aanrader om je voetbaltrips te boeken via Sparenti.
Jochem Nijenhuis
Jochem Nijenhuis
2018-03-22T12:25:47+0000
Afgelopen weekend naar Liverpool geweest. Wat een beleving prachtig stadion en 4 geweldig zitplaatsen naast elkaar .Top geregeld kaartjes op tijd prima adviezen en service..Kortom echte aanrader mannen hartelijk dank .Volgend jaar gaan we zeker weer met jullie in zee .
Maurice Toonen
Maurice Toonen
2018-03-21T20:05:16+0000
Afgelopen woensdag bij de champions league wedstrijd tussen Barcelona en Chelsea geweest! Wat een ervaring! En wat een geweldige plekken! Op de 11e rij vanaf t veld gezien midden tussen de Barca fans. Tickets netjes op tijd op de mail! Aanrader voor iedereen. Volgende keer weer via sparenti.
Dennis Eikelboom
Dennis Eikelboom
2018-03-19T13:38:37+0000
Afgelopen woensdag naar de Champions League-kraker Barcelona - Chelsea geweest. Deze kaarten via Sparenti besteld en alles was top geregeld. Goede en vlotte communicatie en we kregen zelfs kaarten op de 4e rij achter de goal tot onze beschikking. Kortom; een prachtige ervaring.We willen volgend seizoen een wedstrijd in Engeland bezoeken, en zullen dit zeker weer via Sparenti gaan boeken.
Jermo Bakker
Jermo Bakker
2018-03-19T09:23:46+0000
Weekendje Manchester was top geregeld. Alles tot in de puntjes goed verzorgd, en sowieso voor herhaling vatbaar.
Mitchel Kuipers
Mitchel Kuipers
2018-02-12T09:39:46+0000
1e keer voetbalreisje geboekt bij sparenti voor de wedstrijd Manchester city tegen WBA.Alles is vlekkeloos verlopen, we waren al online ingecheckt, het hotel was prima en op loopafstand van het stadion en de wedstrijdkaarten lagen klaar bij de ticketoffice. Gewoon prima geregeld! Gr. Matt
Matt Ha Rdy
Matt Ha Rdy
2018-02-02T09:23:49+0000
Net terug van mijn voetbalavontuur in Engeland. Graag wil ik Sparenti bedanken voor het verwezenlijken hiervan. Top geregeld, betrouwbaar en voorzien van duidelijke instructie.
Michael van der Meer
Michael van der Meer
2018-01-16T20:45:05+0000
Super geregeld !! Alles lag klaar of netjes aan geleverd ! Aanrader voor mensen die een voetbal wedstrijd willen bezoeken!!!
Jeroen van Oss
Jeroen van Oss
2018-01-16T11:07:33+0000
Alles top geregeld! Mooie plaatsen op de lange zijde eerste ring, met toegang tot The Anfield Code (lounge). Kaarten ruimschoots op tijd binnen en snelle reactie op mail met vragen. Kortom: betrouwbare tussenpersoon die ik iedereen durf aan te bevelen.
Hans van den Heuvel
Hans van den Heuvel
2018-01-15T17:10:27+0000
Liverpool - Everton bezocht voor de FA Cup. Alles was prima geregeld en de kaarten waren ruim op tijd geleverd. Ook nog eens hele mooie plaatsen op Anfield gekregen. Sparenti, bedankt voor deze onvergetelijke wedstrijd!
Wessel van den Heuvel
Wessel van den Heuvel
2018-01-13T11:36:58+0000
Sieds van der Veen
Sieds van der Veen
2018-01-10T16:37:07+0000
Afgelopen vrijdag naar Liverpool - Everton geweest voor de FA Cup op Anfield, perfecte plaatsen in het stadion op de lange zijde tegen het veld aan. Voor de wedstrijd en in de rust toegang tot de Reds Lounge voor een hapje en een drankje. Kortom top geregeld!
Davey van S
Davey van S
2018-01-08T15:07:49+0000
Vrijdag naar Liverpool-Everton geweest en gisteren naar City-Burnley. Wat een enorme sfeer bij die wedstrijden. Sparenti mag ook de complimenten ontvangen voor het uitstekend verzorgen van de reis, kaarten konden we keurig ophalen en we zaten voor maar 10 euro meer beide keren in een mooie lounge met gratis drank in de rust. Bedankt!
Tobias Apeldoorn
Tobias Apeldoorn
2018-01-08T12:33:13+0000
Weekend naar Liverpool geweest en via Sparenti kaarten voor Liverpool - Everton & Manchester City - Burnley geregeld. Totaal geen zorgen hoeven te maken over de kaarten en geweldige plekken in het stadion. Onze volgende trip sowieso via Sparenti regelen!
Sean van der Wilk
Sean van der Wilk
2018-01-07T12:19:53+0000
Jack van der Lingen
Jack van der Lingen
2018-01-07T10:33:53+0000
Bartek Łukasz Gwitt
Bartek Łukasz Gwitt
2017-12-28T14:23:16+0000
Een lang weekend met kerst naar Liverpool geweest. Zaterdag Everton-Chelsea en op boxing day Liverpool-Swansea. Super geregeld. Bedankt voor de goede zorg. Februari staat al vast voor de volgende voetbal trip.����������
Marco Tervoort
Marco Tervoort
2017-12-28T10:50:23+0000
Reis naar Liverpool - Spartak Moskou geboekt bij Sparenti, mooi hotel, VIP kaarten, prachtige plaatsen, prima vluchttijden. Een absolute aanrader!
Stef Liefting
Stef Liefting
2017-12-07T00:21:37+0000
Op laatste moment kaarten kunnen krijgen voor Valencia-Barcelona super afhandeling en super snel thx sparenti
Mervin Niemantsverdriet
Mervin Niemantsverdriet
2017-11-27T12:56:54+0000
Hen Mensert
Hen Mensert
2017-11-26T10:30:07+0000
Rashad Mashaal
Rashad Mashaal
2017-11-22T21:22:30+0000
Jochum Hoekstra
Jochum Hoekstra
2017-11-09T08:50:05+0000
Gebeld met sparenti en zelf een reis samengesteld. Twee wedstrijden gecombineerd, Chelsea en Spurs. Toen ik belde werd er echt met ons meegedacht. Goede tickets, prima hotel, echt een aanrader!
Bram Scholts
Bram Scholts
2017-10-24T14:29:07+0000
Samen met mijn zoon ben ik naar de Champions League wedstrijd Chelsea - AS Roma geweest. De kaarten (door Sparenti geregeld) lagen klaar aan de kassa en bleken perfecte plekken in een VIP gedeelte van Chelsea. We zaten bovenop het veld, konden in de rust binnen een biertje drinken en daarbij werd de wedstrijd echt een wereldpot met 3-3 als uitslag. Een onvergetelijke ervaring dus! Verder was het contact met Sparenti top. Zo kregen we voor de wedstrijd een berichtje of het gelukt was met de kaarten, werd er na afloop veel interesse getoond naar de wedstrijd en werden onze vragen altijd heel snel beantwoord. Grote betrokkenheid en een hele goede organisatie...wij boeken de volgende keer zeker weer bij Sparenti. Klasse Sparenti en bedankt voor alles!
Wim van Beek
Wim van Beek
2017-10-20T12:22:41+0000
Wij zijn samen via Sparenti naar de Champions League wedstrijd Real Madrid vs Tottenham Hotspur fc geweest. Alles was goed geregeld. Vanaf het moment van aanvragen hadden we fijn contact via whatsapp met Sparenti. Alles werd voor ons geregeld en hadden een super fijn hotel heel dichtbij de stad. Hebben een onvergetelijke ervaring gehad tijdens de goed verzorgde voetbalwedstrijd! Bedankt Sparenti!!!�
Yama Mateen
Yama Mateen
2017-10-19T17:10:21+0000
Enkele maanden geleden 2 losse tickets besteld voor Arsenal-Brighton van afgelopen zondag. Dit kwam mooi uit voor het weekendje voetbal in Londen met op zaterdag Millwall-Barnsley. Een paar dagen voor vertrek kregen we een upgrade voor Arsenal met club level tickets met fantastische plaatsen en vouchers voor bezoek aan museum/stadionbezoek en korting voor een aankoop in de clubshop en dit zonder meerprijs uiteraard. Kaartjes lagen bij de receptie van het hotel. Kortom prima geregeld en voor herhaling vatbaar.
Arnold Seij
Arnold Seij
2017-10-04T18:17:29+0000
Hans van Doorn
Hans van Doorn
2017-09-26T06:22:26+0000
Met sparenti naar de champions league wedstrijd spurs-dortmund geweest. Naast dat het een geweldige wedstrijd was, hadden wij een prima hotel en mooie vluchttijden. Voor mij een onbekende site, maar alles was top geregeld! �
Kevin de Raad
Kevin de Raad
2017-09-19T16:24:10+0000
Champions League arrangement geboekt via Sparenti. Chelsea - Qarabag & Tottenham - Dortmund. Inclusief retour vlucht & overnachtingen (2)!Reisbescheiden ruim op tijd ontvangen via mail. ***Hotel was netjes en goed gelegen. Dichtstbijzijnde underground metro á 300 meter. Ideaal!Top 3daags City trip Londen gehad. Mede mogelijk gemaakt door Sparenti. Nogmaals bedankt voor de goede zorg en leuk dat jullie interesse tonen na de city trip!Tot horens.
Ricardo van Herreveld
Ricardo van Herreveld
2017-09-15T14:51:25+0000
We hebben samen met de kinderen de wedstrijd Barcelona real Madrid bezocht. Aangezien we al in Spanje op vakantie waren leek ons dit wel leuk. Maar wel spannend of het ging lukken met de tickets. Gelukkig waren de E tickets mooi op tijd en ook nog te downloaden op mijn telefoon. Dit was top geregeld, aangezien ik geen printer bij de hand had.
Jeroen Van Hoof
Jeroen Van Hoof
2017-08-27T09:14:15+0000
Schrijf normaal gezien nooit een recensie, maar dit was een prima verzorgde reis!
Roy Faassen
Roy Faassen
2017-08-22T22:43:41+0000
Joop van der Ven
Joop van der Ven
2017-04-25T20:45:02+0000
Niek Klaassen
Niek Klaassen
2017-04-25T20:21:58+0000
Liverpool - Stoke city gezien, verzorgd door sparenti. Top geregeld. We gaan zeker vaker in de nabije toekomst.
Sander Goedegebure
Sander Goedegebure
2017-01-21T05:50:52+0000
Afgelopen week naar Manchester United geweest, alles was super geregeld. Ideale vluchttijden, hotel 800 meter van het stadion en prachtige zitplaatsen in het stadion. Daarnaast is Sparenti ook nog heel goed bereikbaar wanneer je vragen hebt. Kortom, zeker voor herhaling vatbaar!
Jesse van der Laan
Jesse van der Laan
2017-01-13T10:05:41+0000
Met 11 vrienden wedstrijd op Anfield bezocht,alles tot in puntjes geregeld door Sparenti,voor herhaling vatbaar!
Wim Joosten
Wim Joosten
2017-01-10T20:49:30+0000
Je krijgt wat is afgesproken! Prima dienstverlening door bedrijf dat zich geïnteresseerd en betrokken toont! Zo kan het ook!
Egbert Philips
Egbert Philips
2017-01-10T20:46:34+0000
Afgelopen woensdag naar de wedstrijd FC Barcelona - Borussia Mönchengladbach geweest met Sparenti! Zowel de vlucht, het hotel als de plekken in het stadion waren super geregeld! We gaan zeker nog vaker via jullie een onvergetelijke voetbalreis maken!
Aimen Hadjaissa
Aimen Hadjaissa
2016-12-11T16:20:32+0000
Anton Suikerbuik
Anton Suikerbuik
2016-10-26T09:58:12+0000
Yvonne Bakx
Yvonne Bakx
2016-10-24T13:17:05+0000
Jorien Smulders
Jorien Smulders
2016-10-23T17:30:17+0000
Perfecte service! En goede plaatsen!
Sacha Meijer
Sacha Meijer
2016-10-23T15:59:46+0000
Geertje Nuytemans
Geertje Nuytemans
2016-10-22T17:07:08+0000
Alles word perfect voor je geregeld! Geweldige service, bedankt!
Jeroen van den Broek
Jeroen van den Broek
2016-10-21T22:31:57+0000
Pim van Jole
Pim van Jole
2016-10-21T21:42:29+0000
Marvin Bedaf
Marvin Bedaf
2016-10-21T21:42:00+0000
Top service!
Karlijn van Broekhoven
Karlijn van Broekhoven
2016-10-21T20:15:45+0000
Wij hebben super erg genoten. Goed geregeld en super plaatsen!!�
Danique Van de Merbel
Danique Van de Merbel
2016-10-15T08:29:29+0000